Skip to content
FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $75 ACROSS CANADA
FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $75 ACROSS CANADA

Kinnikinnick S'Moreables Graham Cracker

$5.59

Kinnikinnick S'Moreables Graham Cracker

Gluten free, nut free and dairy free Graham cracker.

  • No Soy 
  • No Eggs 
  • No Sulphites 
  • No Mustard 
  • No Fish/Shellfish 
  • No Sesame 
  • No Corn
  • No Yeast